O školce

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Historie školky

Mateřská škola v Rybníku byla zřízena výnosem ministerstva školství a národní osvěty v Praze č. 33057/28-I ze dne 19.3.1928. Školka byla otevřena dne 29.října 1928.
Celkem bylo zapsáno 13. dětí. Pedagogickým správcem školy byl ustanoven Mikuláš Matyáš, který v krátkém proslovu vylíčil přítomným matkám účel mateřské školy.
Po jeho řeči ujal se slova předseda místního odboru pan J. Erben, který doporučoval, aby děti byly svými rodiči do mateřské školy co nejvíce posílány.
V roce 1949 byly v budově mateřské školy zřízeny i jesle, které byly samostatnou složkou a byly řízeny zdravotnictvím.
Mateřská škola je jednotřídní až do roku 1989 kdy se ruší jesle a tím vzniká mateřská škola dvoutřídní, kde pracují 4 pedagogické pracovnice a školnice. Rovněž v roce 1989 vzniká samostatná obec Rybník a zřízený obecní úřad vadený starostou se stává naším provozovatelem. Tak to je až do dnešní doby.
Budova mateřské školy se nachází v hezkém přírodním prostředí obklopena kolem dokola uzavřenou zahradou.
Mateřskou školou prošla velká řada dětí zdravých v menším měřítku i dětí mentálně postižených i s logopedickými vadami a my jsme pyšni na to, že jsme jim všem mohli v začátcích pomoci. Tato práce naplňuje nejen nás, zaměstnance školy, ale i všechny děti, které se zde učí vzájemné toleranci a přátelství k druhým bez rozdílu toho jaký kdo je a jak vypadá.
Toto bohatství mezilidských vztahů zůstane v našich dětech zakódováno po celý život. Filosofií naší školky je rozvíjet samostatné a zdavě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami - děti zdravotně postižené a děti talentované.

Od 1.1.2003 patří MŠ do právního subjektu společně se zákaldní školou.

Personál školky

Ředitelka:
Mgr. Hana Hůlková

Vedoucí učitelka:
Hana Kovářová (velké oddělení)

Učitelky:
Martina Štosová(velké oddělení )
Dana Dubská (malé oddělení )
Monika Špatenkovå (malé oddělení )
Školnice:
Petra Burešová

Hospodářka:
Jitka Procházková

Struktura ZŠ a MŠ

Struktura ZŠ a MŠ

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD
Mateřská škola Rybník

Výtah

Vypracoval: Eva Petrážová - ved. uč.
Schválil: Mgr. Miloš Beran - ředitel školy
Účinnost : 1.9.2017

1. ÚVOD
Školní řád mateřské školy je základní organizační normou, stanoví zásady organizace a řízení
činnosti v procesu předškolního vzdělávání. Je závazný pro všechny účastníky výchovně - vzdělávacího procesu (děti, rodiče a zaměstnance).

2. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV
A. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Základní podmínkou při poskytování všech služeb je bezpečnost dětí, vytváření
podmínek pro jejich zdravý vývoj a předcházení vzniku sociálně patologických
jevů.

B. PRÁVA A POVINNOSTI DÍTĚTE
1. Dítě má právo:
-na vzdělávání, na slušné, ohleduplné, vstřícné a neponižující zacházení
- na přiměřenou psychickou i fyzickou zátěž
- na rozvíjení svých schopností, právo hrát si, právo na soukromí, na vlastní názor
- být respektován jako individualita, má právo spolupodílet se na vytváření
pravidel ve společenství svých vrstevníků
- kdykoli jít na WC, umýt si ruce
- jíst pouze tolik, kolik chce
- kdykoli se napít
- na respektování svého tempa
2. Dítě má povinnost:
-chovat se podle pravidel, která se stanoví na začátku šk.roku
- neubližovat druhým dětem, respektovat práva a potřeby ostatních
- po dokončení hry uklidit hračku zpět na místo
- po ukončení činností uklidit prostor(odstřižky, papír, pastelky...)
- upevňovat společenské návyky(pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc),
nepoužívat vulgární výrazy, neposmívat se, neubližovat druhému, umět se omluvit
- neničit práci ostatních
- dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při hrách a tělovýchovných aktivitách-
žebřiny,nářadí, herní prvky na zahradě, v prostorách školky neběhat,
dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem nebo jehlou, neházet míčem
ve třídě
C. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
1. Zákonný zástupce má právo:
- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou
- na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a
rodinného života
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím MŠ týkajících se podstatných záležitostí
vzdělávání dítěte, na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradeského
zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
- na přesné a včasné informace ohledně plateb
- účastnit se akcí pořádaných školou
2. Zákonný zástupce má povinnost:
- zajistit, aby dítě docházelo řádně do MŠ
- oznámit nepřítomnost dítěte osobně učitelce nebo telefonicky do MŠ
- předávat dítě učitelce přímo do třídy, informovat a spolupracovat
s učitelkou tak, aby byla zajištěna péče o dítě s součinnosti s rodinou
- vodit do MŠ dítě pouze zdravé a respektovat rozhodnutí učitelky, že do MŠ
nepřijme dítě se známkami nemoci
- neprodleně ohlásit v MŠ informaci o tom,že se v rodině vyskytla infekční
choroba nebo vši
- oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny tel.čísel, bydliště...
- vhodným oblečením a obutím umožnit dětem volný a bezpečný pohyb nejen
ve třídě, ale i venku
- osobně dítě od učitelky převzít nebo pověřit osobu k tomuto úkonu
způsobilou, ( na začátku školního roku předat MŠ vyplněný formulář:
,,Pověření o vyzvedávání dítěte"), nezletilí sourozenci by měli být starší 15 let
- rodiče dojíždějících dětí vybaví své dítě batůžkem a peněženkou s příslušným
finančním obnosem (10,- Kč na den), rodiče pomohou svému dítěti vystoupit
z autobusu
- na vyzvání vedoucí učitelky MŠ se osobně zúčastnit projednávání závažných
otázek týkajících se vzdělávání dítěte
- uhradit hotově do 15.dne v měsíci úplatu za vzdělávání(učitelce ve třídě)
a do 20.dne předchozího měsíce uhradit na účet školní jídelny stravné
- nedávat svému dítěti do MŠ žvýkačky ani tvrdé bonbóny

3.VNITŘNÍ REŽIM, PROVOZ MŠ
- děti mladší tří let a děti s handicapem se mohou přijmout do MŠ za určitých
podmínek ( Vyhláška č.14/2005 Sb.)
- provoz MŠ je celodenní od 6.15 do 16.15 hod.
učitelky přivážejí MHD děti ze sídliště Lhotka(6.20-6.50 hod) a odvážejí
16.10-16.35 hod.
- rodiče si mohou děti odvést po obědě od 12.00 do 12.30 h. nebo dle potřeby
pokud si rodiče budou chtít vyzvednout dítě v neobvyklou dobu, prosíme o
oznámení této skutečnosti učitelce
- kroužky probíhají podle rozpisu, který je vyvěšen na nástěnce ve velkém odd.
- informace o připravovaných akcích školky jsou s dostatečným předstihem
oznamovány na webových stránkách školky a na nástěnkách u vchodu do obou
oddělení, doporučujeme rodičům pravidelně nástěnku sledovat
- přijímání dětí do MŠ probíhá podle kritérií stanovených vedením školy
na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, zápis bývá většinou
v květnu, ředitel právního subjektu stanoví po dohodě
se zřizovatelem místo, termín a čas pro podání žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání, žádost mohou zákonní zástupci podat i v průběhu roku
děti budou přijímány dle kapacitních možností MŠ
- o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ve správním řízení ředitel školy
- pravidelná docházka do MŠ začíná po dovršení 3 let věku dítěte,
ve výjimečných případech lze nastoupit 3 měsíce před dovršením 3 let
- přednostně se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Rybníku
- rodičům nastupujících dětí nabízíme adaptační program, je nastaven tak,aby
dítěti vyhovoval v plné míře ve smyslu postupného odpoutávání se od rodičů
- při ukončení docházky dítěte do MŠ se ředitel řídí školským zákonem
č.561/2004, §34 Sb.
- v době hlavních prázdnin je MŠ nejméně jeden měsíc uzavřena, a to 14 dnů
v měsíci červenci a 14 dnů v srpnu, vždy po dohodě s vedením ZŠ a zřizovatelem
zákonní zástupci dětí jsou informováni obvyklým způsobem s dvouměsíčním
předstihem
- výši poplatku na neinvestiční náklady MŠ stanovuje ředitel školy po dohodě
se zřizovatelem, poplatky vybírají učitelky ve třídách a poté odevzdávají
hospodářce školy
- výše úplaty za vzdělávání je v naší MŠ 300,- Kč na měsíc a 150,- Kč za dítě
které nepřijde do MŠ ani jednou v měsíci
- osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální
příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče
o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řed. školy
- bezplatné předškolní vzdělávání je poskytováno dítěti od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
Organizace výuky předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou
S účinností od 1.1.2017 se novelou školského zákona (zákon 561/2004 Sb.)
vydanou pod číslem 178/2016 Sb. zavádí POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
- Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí
minimálně 4 hodin denně (8.00 - 121.00) - Rodič je povinen omlouvat nepřítomnost svého dítěte, a to: telefonicky
E-mailem nebo osobně. absence dítěte musí být omluvena nejpozději do tří dnů
nepřítomnosti dítěte v předškolním zařízení
- V případě, že dítě nebude bez omluvy docházet do MŠ, bude kontaktováno
pracoviště OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) a bude zahájeno
správní řízení.
- Rodiče za tyto děti nebudou platit školné.
4. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ
A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY
A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ.


- za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi
pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich
zástupce nebo jím pověřené osobě
- zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může ped. pracovník
pokud má při přebírání dítěte od zákonného zást. podezření, že dítě není
zdravé, požádat zák.zást. o doložení potvrzení od ošetřujícího lékaře
- při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou o této skutečnostirodiče telefonicky
informováni a jsou povinni si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout
- bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním
služeb pedagogů tak, aby s dětmi byly venku vždy dvě učitelky
- pedagogičtí pracovníci v rámci výchovného působení poučují děti s možnými
riziky, ohrožením zdraví a bezpečností při všech činnostech. Zároveň seznamují
děti s konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování
ve škole i mimo školu. Prevence sociálně patologických jevů je zpracována
v Preventivním programu.
- K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy
může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí,
výjimečně pak nejvýše 28 dětí, pokud to charakter pobytu dovoluje.
- děti v MŠ jsou pojištěné proti úrazu u České pojišťovny, všichni zaměstnanci
jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úraze, v případě
v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, zároveň jsou povinni co nejdříve
informovat řed.školy a zákonné zástupce dítěte, toto pojištění je platné pro
všechny akce, které škola pořádá
- v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany
a vandalismu, jakékoli náznaky šikany se snažíme okamžitě řešit,stále opakujeme
pravidla chování k sobě navzájem, brát druhého takového jaký je, neposmívat se
někomu, když se mu nedaří a naopak vyzdvihneme to, v čem se mu daří.
- Vandalismus, pokud se ve škole objeví(rozbíjení výtvorů ostatním dětem, rozbíjení
hraček...) řešíme na místě, pokud by se vandalismus objevil ve větší míře, budeme
věc řešit s rodiči
- učitelka nedovolí dětem nosit do školky nebezpečné předměty nebo hračky
- učitelka nesmí odejít od dětí, je-li nucena odejít ze závažného důvodu, musí
zajistit dohled nad dětmi u jiné pracovnice ze zařízení
- při chůzi po schodech dbá učitelka na to, aby se děti nestrkaly, chodily klidně
a přidržovaly se zábradlí
- se zvýšenou pozorností musí učitelka zajišťovat bezpečnost dětí při tělovýchovných
aktivitách, , upozorňuje děti na případná nebezpečí, zajišťuje pomoc při cvičení
- při pobytu na školní zahradě nedovolí učitelkydětem bez dozoru lézt na průlezky,
skluzavku a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu
- při vycházkách se děti učí chodit v zástupu ve dvojicích tak, aby byla zajištěna
jejich bezpečnost, učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík
průběžně děti seznamují js pravidly bezpečného chování v silničním provozu
první a poslední dvojice dětí nosí reflexní vesty
- v celém objektu MŠ je zákaz kouření a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.
- doporučujeme podepsat osobní věci dětí, předejdete tak záměně, každé dítě musí mít
jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku(tepláky), doporučujeme také dát menším
dětem do jeho přihrádky v šatně náhradní spodní prádlo, každý pátek si rodiče odnesou
domů na vyprání pyžamo a ostatní oblečení ze šatny
5. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM

- Děti jsou denně poučovány, jak chránit majetek MŠ a jak předcházet škodám
- Majetek mateřské školy je evidován na kartách.
- Za majetek na třídách odpovídají jednotlivé učitelky a provozní pracovnice.
- Inventarizaci majetku zpracovává jednou ročně vedoucí uč.
- Při úmyslném poškození majetku jsou zákonní zástupci dítěte povinni škodu
v plném rozsahu uhradit nebo poškozenou věc opravit.

6. ZÁVĚR

S řádem mateřské školy budou prokazatelně seznámeni rodiče dětí a důsledně bude dodržován
pracovníky školy.

Školská rada

Školská rada

Základní škola Rybník
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Kontaktní údaje
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Poslední aktualizace 20.10.2020
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Odkazy:
Město Česká Třebová Obec Rybník

 

Ubytování Jeseníky | Jednoúčelové Stroje | Internet Česká Třebová, Rybník | Skupinové ubytování Jeseníky | Mentální kouč pro sportovce